หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสหกรณ์ฯ กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส

ประกาศสหกรณ์ฯ กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส

132
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนโครงการของโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดสตูล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปี 2567 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 58 จึงได้กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประกาศให้โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดสตูล ที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสตูล  ที่สนใจสามารถส่งโครงการเพื่อเสนอชื่อโรงเรียนขอรับทุนได้ ภายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567

อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ด้านล่าง

ประกาศ กิจกรรมมอบทุนโรงเรียนด้อยโอกาส 2567