หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการออมทรัพย์ออมความดีของโรงเรียน ประจำปี 2567

โครงการออมทรัพย์ออมความดีของโรงเรียน ประจำปี 2567

169
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดำเนินโครงการออมทรัพย์ ออมความดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจหลักการสหกรณ์ รู้จักการวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกรักการออม โดยให้โรงเรียนที่เริ่มต้นฝากเงินจำนวน 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ เงินขวัญถุง จำนวน 1,000 บาท ทั้งนี้ เริ่มต้นโครงการรับฝาก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ออมความดีของโรงเรียน ประจำปี 2567