ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/แผนงบประมาณ ปี 2560 สู่การปฎิบัติการ วันที่ 4-6 มีนาคม 2560

ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ /แผนงบประมาณ ปี 2560 สู่การปฏิบัติการ วันที่ 4-6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบ่งปันโพสต์นี้: