กําหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด กําหนดจัดอบรมสมาชิกใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสหกรณ์ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯอบรมดังกล่าว

แบ่งปันโพสต์นี้: