ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจําปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ได์ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจําปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 และดําเนินการจับสลากในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิก ประจําปี 2560 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโดยชําระค่าเข้าร่วมโครงการท่านละ 3,500 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 ภายในเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>> ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 

แบ่งปันโพสต์นี้: