Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายพงศ์ศิลป์ ละอองรัตน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายพงศ์ศิลป์ ละอองรัตน์ จำนวนเงิน 5,000 บาท วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ บ้านซอย 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

Share This