55 ปี แห่งการออม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติโครงการระดมเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมแก่สมาชิก รวมไปถึงส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่เยาวชน กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในงานจะมีการจัดการประกวดกิจกรรม 55 ปี แห่งการออม แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน อาทิเช่น กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมประกวดภาพวาด กิจกรรมประกวดเรียงความ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> หนังสือนำส่ง 55 ปี แห่งการออม

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ใบสมัคร 55 ปี การออม

แบ่งปันโพสต์นี้: