หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

41

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด จะดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561 และนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561 โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559 ฉะนั้น คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด จึงรับสมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการที่ออกตามวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 วรรคสอง

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ปี 2560