หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น วันที่ 16-19 ตุลาคม ประจำปี 2560

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น วันที่ 16-19 ตุลาคม ประจำปี 2560

41

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 นำสมาชิกเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน