หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

38

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 สหกรณ์ฯ จัดการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในเรื่องการบริหารกิจการสหกรณ์และเสวนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของการบริหารกิจการสหกรณ์ยุคปฏิรูป โดย ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา และ นายปรีชาดุลยการัณย์  ณ หอประชุม 100 ปี โรงรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล