หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

27

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมใหญ่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในการนี้ทางสหกรณ์ฯ กำหนดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561 รอบปีบัญชี 1 มกราคม พ.ศ.2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยผู้สนใจส่งเรื่องสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เลขที่ 458 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 – 711933 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2561