หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2561 สสอค. และ สส.ชสอ.

แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2561 สสอค. และ สส.ชสอ.

485

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2561 โดยกำหนดชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือส่ง หน่ยงาน เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ปีบัญชี 2561

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ตารางการเรียกเก็บเงิน สสอค

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ตารางการเรียกเก็บเงินสส.ชสอ