หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหาของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหาของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

27


ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการลงคะแนนสรรหาดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงออกประกาศเรื่องการลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561 เพิ่มเติมฉบับที่1

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหาของสมาชิก