หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รานงานการผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2561

รานงานการผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ วันที่ 21 มกราคม 2561

73

ตามที่สหกรณ์ได้จัดการลงคะแนนสรรหาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561(ล่วงหน้า) และวันที่ 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระ นั้น จึงขอแจ้งผลการนับคะแนนสรรหาดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการนำผลการนับคะแนนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 ต่อไป