หน้าแรก ฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางทิพย์สุชา ศรีสุขใส

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางทิพย์สุชา ศรีสุขใส

225

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายมนูญ จันทบุรี รองประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางทิพย์สุชา ศรีสุขใส จำนวนเงิน 5,000 บาท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา