สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางทิพย์สุชา ศรีสุขใส

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายมนูญ จันทบุรี รองประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางทิพย์สุชา ศรีสุขใส จำนวนเงิน 5,000 บาท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบ่งปันโพสต์นี้: