หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายสวาท ณ นคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายสวาท ณ นคร

384

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ นายบัญญัติ รักศิลป์ รองประธาน นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ กรรมการ นายวีระ พ้นภัย กรรมการ และ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ  มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายสวาท ณ นคร จำนวนเงิน 15,000 บาท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดชนาธิปเฉลิม ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล