หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561

234

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52 นำโดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ และที่ปรึกษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งจัดเป็นสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้ และเป็นสหกรณ์ที่มีบริบทใกล้เคียงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

โดยการนำคณะเดินทางไปดูงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์ และเพื่อนำแนวทางหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกและความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล มาปรับใช้ในการทำแผนการปฏิบัติงานในปี 2561 ซึ่งเน้นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกต่อไป