หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

504

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประสงค์จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่52 ประชุมครั้งที่ 13 /2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้มีมติให้ประกาศกำหนดการเสนอข้อมูลและกำหนดการเสนอบริการ

อ่านรายละเอียดทีนี่>>การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน