หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการเสริมสร้างอาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 22 ธันวาคม 2561

โครงการเสริมสร้างอาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 22 ธันวาคม 2561

280

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมอบทุนการศึกษาโครงการออมทรัพย์ออมความดี ในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล