หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ รุ่นที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ รุ่นที่ 1

161

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรมอบรมสมาชิกเข้าใหม่ รุ่นที่ 1 และนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ และให้สมาชิกทราบถึงสิทธิ หน้าที่ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์