หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางซารีนา สายัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางซารีนา สายัน

195

วันที่ 6 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายนพดล ยังสมัน รองประธาน คนที่ 3 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางซารีนา สายัน จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล