หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

การปรับอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

602

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่2/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เห็นควรประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการบริหารงานสหกรณ์อีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ฝากเงินจำนวน 2,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
2. ฝากเงินจำนวน 10,000,100 บาท ถึง 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
3. ฝากเงินจำนวน 50,000,100 บาท บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การปรับอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น