หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) พ.ศ.2563

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) พ.ศ.2563

3232
0

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้กำหนดหลักเกณฑ์โครงการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

  1. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้
  2. วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
  3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 บาทต่อปี
  4. ส่งชำระคืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 60 งวด และต้องไม่เกินอายุ 75 ปี ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ไม่ได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 60 ปี หรือตามสัญญาจ้างที่เหลืออยู่
  5. ระยะเวลารับสิทธิ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
  6. ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน ต่อ 1 สัญญา
  7. เอกสารประกอบการขอกู้ เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ วงเงินกู้ และเงื่อนไขอื่นๆต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) พ.ศ.2563 กำหนด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (โควิด 19) พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้โครงการสินเชื่อ (โควิด 19) พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อ COVID19 ประจำปี 2563