หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุม คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

การประชุม คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

415
0

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานสหกรณ์ฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการดำนินการ ประจำปี 2564 โดยมี นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการดำนินการ ได้ประชุมชี้แจง แนวทางปฎิบัติ ขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหากรรมการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะมีการลงคะแนนสรรหา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หน่วยสรรหาต่างๆ ทั้ง 7 หน่วยที่หมดวาระ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-14.00 น.