หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปี 2564 (สสอค. และ สส.ชสอ.)

แจ้งอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปี 2564 (สสอค. และ สส.ชสอ.)

1247
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2564 โดยกำหนดชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2563 (สำหรับสมาชิกหักปันผลทางสหกรณ์ฯจะหักปันผลของสมาชิกโดยอัตโนมัติ)

อ่านรายละเอียดที่นี่>>หนังสือแจ้งอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปี 2564