หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางวรรณี บุญเพิ่ม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางวรรณี บุญเพิ่ม

100
0

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายการุณย์ ติณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางวรรณี บุญเพิ่ม จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา