หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ งดการซื้อหุ้นพิเศษชั่วคราว

งดการซื้อหุ้นพิเศษชั่วคราว

465
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 ได้พิจารณาถึงการลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ ประกอบกับปัจจุบันสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด งดการซื้อหุ้นพิเศษชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>งดการซื้อหุ้นพิเศษชั่วคราว 2564