หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

โครงการพิเศษช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

3096
0

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดระลอก 2 ซึ่งภาครัฐได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>โครงการพิเศษช่วยเหลือสมาชิก COVID-19 พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ระเบียบว่าด้วย เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก COVID19 พ.ศ.2564
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564
ดาวโหลด >>คำร้องขอเปลี่ยนเแปลงค่าหุ้นรายเดือน 2564
ดาวโหลด >>คำขอกู้โครงการสินเชื่อ Covid 2564
ดาวโหลด >>คำร้องของดส่งเงินต้น 2564