หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564

1609
0

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43(9) และมาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2555 หมวด 8 ข้อ73 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 ข้อ 5 มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  ให้แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียดที่นี่>>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ 2564