หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (คู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตร

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (คู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตร

798
0

วันที่ 6 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูน หยังสู รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทนประธาน มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (คู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตร จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดนิคมพัฒนา (ปาล์ม 1 ออก) อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล