หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุน ในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

มอบเงินสนับสนุน ในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

493
0

วันที่ 15 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูน หยังสู รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทนประธาน และคณะกรรมการ มอบเงินสนับสนุน ในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม จำนวน 100,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านสาคร เพื่อสนับสนุนโครงการห้องสหกรณ์นักเรียน และโรงเรียนบ้านราวปลา 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการห้องสหกรณ์นักเรียน โดยให้การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา มีวัสดุ-อุปกรณ์เพิ่มขึ้น