หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

988
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559

ให้สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. กำหนดวันสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น.

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2565