หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2564

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2564

1003
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท

อ่านรายละเอียดที่นี่>> การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก