หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2564

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2564

1263
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากอัตราเดิมร้อยละ 6.25 บาทต่อปี ปรับลดเป็นอัตราร้อยละ 5.75 บาทต่อปี

อ่านรายละเอียดที่นี่>>การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้