หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล (กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

แจ้งชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล (กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

1053
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยเหลือเยียวยากรณีสมาชิกรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมไปถึงช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เข้าสู่ระบบสาธารณสุข และให้มีการรักษาตัวแบบ Home Isolationด้วย นั้น

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (กรณี Covid)