หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย

897
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย โดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราเดิมร้อยละ 5.75 บาทต่อปี ปรับลดเป็นอัตราร้อยละ 4.50 บาทต่อปี

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย