หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565

303
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 กำหนดให้จัด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกเข้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม ซึ่งเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย เรื่องบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกที่พึงมี และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ 2565
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ 2565