หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

1005
0

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง นายโกวิท เกตุงาม นายทวิช ศรีสวัสดิ์ กรรมการดำเนินการ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสตูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก จำนวน 3 สหกรณ์

เวลา 9.30 เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด โดยมี ร้อยตำรวจโท สมศักดิ์ สะอา รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ และนายศักรินทร์ เพ็งรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด เข้าร่วมเยี่ยมเยือน

เวลา 11.00 น เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด โดยมี นายประพันธ์ ด้วยกาแด ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ

เวลา 13.30 น. เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมี นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์