หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ พ.ศ.2565

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ พ.ศ.2565

237
0

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมสมาชิกใหม่ มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 89 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสหกรณ์ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และประโยชน์ที่จะได้รับหลักจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศตูล จำกัด รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล