หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการให้กู้สามัญสวัสดิการสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ พ.ศ. 2565

โครงการให้กู้สามัญสวัสดิการสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ พ.ศ. 2565

876
0

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 โดยมติที่ประชุมกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้กำหนดหลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยโครงการให้กู้สามัญสวัสดิการสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หลักเกณฑ์โครงการให้กู้สามัญสวัสดิการสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>เงินกู้สนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ 2565