หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

1289
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ จังหวัดพังงา

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ