หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

กิจกรรมสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

973
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการของโรงเรียนที่ด้อยโอกาสของจังหวัดสตูล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดสตูล จำนวน 100,000 บาท เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น เพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ในปี 2565 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 56 ได้กำหนดให้โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดสตูล ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนกาหลง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่สนใจสามารถส่งโครงการถึงประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา หรือส่ง ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือนำส่งโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส 2565
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส 2565