หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

โรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

106
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 12/2565   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมคม พ.ศ.2565 ตามประกาศ ที่ ว.514/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม(กิจกรรมสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส) ทั้งนี้ มีโรงเรียนได้ส่งหนังสือขอรับเงินสนับสนุน จำนวน 7 โรงเรียน โดยที่ประชุมได้มีมติพิจารณาคัดเลือกจำนวน 1 โรงเรียน เพื่อรับเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี2565 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบ้านถ้วน) ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากปิง

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุน ประจำปี 2565