หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

383
0

วันเสาร์นี้ 24 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยนายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการ มีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล