หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี 2566

แต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี 2566

661
0

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2564 ข้อ 80 (15) และข้อ 102 ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา โดยการเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เพื่อร่วมให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2566

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แต่งตั้งที่ปรึกษา ประจำปี 2566