หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายบรรพจน์ หอประยูร

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายบรรพจน์ หอประยูร

359
0

วันที่ 4 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายการุณย์ ติณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ นายชัยทัต ตันสกุล รองประธานคนที่ 2 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายบรรพจน์ หอประยูร จำนวนเงิน 5,000 บาท