หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายบริภัณฑ์ ใจสมุทร

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายบริภัณฑ์ ใจสมุทร

404
0

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานศูนย์ประสานงานฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ ครอบครัว นายบริภัณฑ์ ใจสมุทร จำนวนเงิน 600,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล