หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นางสำอาง เดชหนู

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นางสำอาง เดชหนู

344
0

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานศูนย์ประสานงานฯ และนางสาวขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ ครอบครัว นางสำอาง เดชหนู
จำนวนเงิน 600,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล