หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานสอ.ครูสมุทรสงคราม จำกัด สมาคมฌาปนกิจ สสอค. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2566

กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานสอ.ครูสมุทรสงคราม จำกัด สมาคมฌาปนกิจ สสอค. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2566

111
0

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานสอ.ครูสมุทรสงคราม จำกัด
และสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ ระหว่าง วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2566 ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานสมาคมระหว่างศูนย์ประสานงานและสมาคม เพื่อนำแนวทางหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด