หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2567

ประกาศการลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2567

618
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอแจ้ง เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ และรายละเอียดการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2567 ดังนี้

การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2567